Interpretació simultània

En què consisteix? L’intèrpret tradueix, de manera immediata i des de cabines insonoritzades proveïdes d’un equip de so, la intervenció d’un orador a la llengua del públic receptor. És idònia per a esdeveniments celebrats en dos o més idiomes i amb gran nombre de públic.

Interpretació consecutiva

En què consisteix? L’orador intervé i a continuació l’intèrpret reprodueix fidelment la intervenció. Si es tracta de discursos llargs, habitualment l’orador la fragmenta per tal que l’intèrpret pugui fer-ne la traducció. En aquesta modalitat, l’intèrpret sol prendre apunts per complementar la traducció de memòria. És idònia per a actes de protocol, rodes de premsa, visites i comunicacions breus amb pocs participants i un màxim de 2 idiomes.

Interpretació xiuxiuejada

En què consisteix? Tal com indica el nom, la interpretació es fa simultàniament i en veu baixa, i amb l’intèrpret situat al costat de l’oient. És idònia en el cas, per exemple, de negociacions o reunions en les quals un únic participant no domina la llengua comuna que fan servir els altres participants. Per facilitar la tasca de l’intèrpret i perquè sigui més còmode per a l’oient, hi ha la possibilitat d’utilitzar un equip portàtil consistent en micròfon per a l’intèrpret i auricular per a l’oient. En aquest cas, es tracta d’una quasi simultània feta en veu baixa i sense la insonorització de la cabina d’interpretació.